Obszar edukacji

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i wynikaniu zagrożeń.

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Adres

ul. Spacerowa 10,
84-217 Szemud

Telefon

Placówka
Bojano