Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„PROMYCZEK”

I. ORGANIZACJA

1. Przedszkole „PROMYCZEK”, zwane dalej Przedszkolem jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez osobę fizyczną. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną oraz opiekuńczą, która realizuje zadania zawarte w statucie.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Bojanie, ul. Tartaczna 3. Filia Przedszkola znajduje się w Szemudzie, ul. Hetmańska 10

3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola.

5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z grup dzieci. Grupy te tworzone są głównie według zbliżonego wieku, co pozwala jednocześnie na grupowanie dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb oraz zainteresowań.

6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Dzieci oddawane pod opiekę Przedszkola muszą być samodzielne oraz komunikować swoje potrzeby.

7. Dziecko przyjmowane jest do Przedszkola po rozmowie z Rodzicami/Opiekunami, którzy wypełniają Kartę Zgłoszenia Dziecka oraz uiszczają opłatę wpisową.

8. Przedszkole czynne jest przez cały rok w dni powszednie w godzinach :

Bojano:6.30 – 18.00

Szemud: 6.30-17.00

z wyjątkiem dni dodatkowo wolnych ustalonych na początku roku szkolnego.

9. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu należy powiadomić Przedszkole do godziny 8.00 rano.

10. Dzieci mogą przyprowadzać oraz odbierać Rodzice/Opiekunowie lub pełnoletnie osoby przez nich upoważnione. Upoważnienie takie stanowi załącznik do Karty Zgłoszenia Dziecka, należy wskazać w nim imię, nazwisko osoby upoważnionej, a także numer i serię dowodu.

11. Dzieci przyprowadzane do Przedszkola muszą być zdrowe (bez kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.). Po zakończonej chorobie rodzice są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, iż dziecko może uczęszczać do przedszkola.

12. Wymaga się, aby dziecko posiadało: obuwie zmienne, odzież i bieliznę na przebranie, przybory do mycia zębów. Każdy Przedszkolak posiada własną szafkę w szatni na korytarzu (opisaną imieniem).

13. W Przedszkolu wyznacza się czas na odpoczynek dzieci – we wczesnych godzinach popołudniowych. Każde dziecko na ten czas ma dostęp do osobnego leżaka.

14. Zabrania się przynoszenia do Przedszkola własnych zabawek – Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do placówki. Dni, w które dzieci będą mogły przynieść własne zabawki zostaną wyznaczone przez nauczycieli.

15. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci za dodatkową opłatą. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej minimalnie 3 dni opłata dzienna za wyżywienie zostanie odliczona.

16. Przedszkole zapewnia grupowe ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwego wypadku.

17. W przypadku wandalizmu i dużej agresji dziecka istnieje możliwość usunięcia dziecka z listy przedszkolnej.

II. ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK” realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Przedszkole realizuje również podstawę programową wychowania przedszkolnego.

III. PRAWA DZIECKA

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

– szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,

– życzliwego i podmiotowego traktowania,

– ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

– poszanowania jego godności osobistej,

– poszanowania własności,

– opieki i ochrony,

– rozmowy na każdy temat,

– akceptacji swojej osoby.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.

3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu

najpóźniej do 8.00 rano oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

5.Przyprowadzanie dziecka do przedszkola do godz. 9.00.

6. Po całodziennej wycieczce odbieranie dziecka z autokaru.

5. Rodzice mają prawo do:

– zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;

– uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;

– uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

– wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;

– przebywania w przedszkolu

– Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2011 r.

Data uchwalenia zmian:31.10.2018r.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Aleksandra Hinz-Groth, prowadząca jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o nazwie Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” z siedzibą w Bojanie, ul. Tartaczna 3, 84-207 Koleczkowo, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Gminie Szemud pod numerem ewidencyjnym 5/2011, posiadającą nr REGON 221759254 i nr NIP 589-177-48-45,

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres Bojano, ul. Józefa Wybickiego 18, 84-207 Koleczkowo, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@promyczek-bojano.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz osób, które zgłosiły żądanie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;

4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – dotyczy osób, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi w związku ze świadczeniem usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, a także osób, które nie są klientami Administratora i kontaktują się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

6. w celu wykonania umowy o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych na żądanie zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą;

7. w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.

1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na świadczeniu usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych na rzecz swoich klientów, w szczególności poprzez zapewnienie Dziecku pobytu i opieki w Przedszkolu, realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową w celu zapewnienia warunków do wspierania rozwoju osobowości Dziecka, zapewnienia Dziecku opieki dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, zapewnienie Dziecku udziału w zajęciach dodatkowych:

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne, prawnicze, księgowe, likwidatorzy szkód oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

4. przez okres od podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych do upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Administratora – dotyczy osób, które zawarły z Administratorem umowę o świadczenie usług prawnych;

5. przez okres 3 miesięcy od podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych – dotyczy osób, które zażądały podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, ale tej umowy nie zawarły;

6. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi – dotyczy osób, które nie są klientami Administratora i kontaktują się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

8. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

9. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

10. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

11. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

13. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;

14. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. W przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, źródłem pochodzenia takich danych są osoby, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych lub źródła publiczne np. organy administracji publicznej, rejestry lub ewidencje.

16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

17. jest niezbędne i jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i jej należytego wykonania – dotyczy osób, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych lub na żądanie których podjął czynności zmierzające do zawarcia tej umowy;

18. jest niezbędne w celu odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora – dotyczy osób które nie są klientami Administratora i kontaktują się z Administratorem poprzez poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną.

19. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Adres

ul. Spacerowa 10,
84-217 Szemud

Telefon

Placówka
Bojano